سوالات متداول

ايمپلنت چيست؟
ايمپلنت جسمي استوانه اي شکل است از جنس تيتانيوم يا زير کونيم که در داخل استخوان فک قرار مي گيرد و پس از جوش خوردن با استخوان فک قرار مي گيرد و نقش ريشه دندان را به عهده مي گيرد.
مراحل تکنيک عمل ايمپلنت بدون جراحي چيست؟
چرا پروتز موقت فوري در اين روش امکان پذير است؟
آيا هزينه درمان ايمپلنت بدون جراحي از درمان به روش معمولي بيشتر است؟
آيا ممکن است ايمپلنت پس بزند يا جوش نخورد؟
درمان ايمپلنت چگونه بايد انجام شود؟
آيا همه ي افراد مي توانند ايمپلنت دنداني انجم دهند؟
اگر تکنيک ايمپلنت بدون جراحي مزاياي زيادي دارد چرا تمام پزشکان از اين تکنيک استفاده نمي کنند؟
مزاياي تکنيک ايمپلنت بدون جراحي چيست؟
چرا زمان جوش خوردن يا گرفتن ايمپلنت در روش بدون جراحي سريع تر است؟